Patio

kluczyk big

Ofertę kierujemy do:

-wspólnot mieszkaniowych

-właścicieli budynków mieszkalnych i komercyjnych

-członków spółdzielni mieszkaniowych pragnących utworzyć wspólnotę mieszkaniową

-deweloperów

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG :

 1. Organizacja zebrań Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej

 • przygotowanie niezbędnych materiałów na zebrania Właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela nieruchomości przed urzędami państwowymi, bankami i innymi podmiotami;
 • sporządzaniu rocznych planów gospodarczych i finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot;
 • załatwianie wszelkich formalności związanych z organizowaniem, przejmowaniem i prowadzeniem wspólnoty;
 1. Dokumentacja

 • prowadzenie wykazów lokali, właścicieli lokali i najemców;
 • prowadzenie, przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej nieruchomości;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 1. Utrzymanie stanu technicznego i sanitarnego

 • okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, kominowych wymaganych przez prawo budowlane;
 • zlecanie i nadzorowanie bieżących napraw, konserwacji oraz prowadzenie ewidencji tych prac;
 • kontrola nieruchomości pod względem technicznym oraz nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi;
 • monitorowanie napraw awaryjnych i prowadzenie ewidencji awarii;
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania prac;
 • zapewnienie i nadzorowanie usługi utrzymania czystości;
 • stały nadzór techniczny przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. 
 1. Nadzór nad realizacją umów

 • przygotowanie i monitorowanie realizacji umów na dostawę energii elektrycznej, usuwanie nieczystości stałych, dostaw energii cieplnej, dostaw zimnej wody
  i odprowadzenia ścieków, usług kominiarskich i innych niezbędnych a wynikających
  z bieżącej działalności;
 • monitorowanie regulowania zobowiązań związanych z eksploatacją nieruchomości
  (np. wywóz nieczystości, usługi wodno-kanalizacyjne, energię elektryczną itp.) oraz kontrola poprawności faktur obciążających administrowaną nieruchomość;
 • monitorowanie zobowiązań najemców oraz członków Wspólnoty;
 • nadzór nad pracownikami oraz innymi osobami wykonującymi usługi na rzecz nieruchomości, w szczególności nad gospodarzami domów;
 • obsługę w zakresie ubezpieczeń: przygotowanie polisy, likwidacja szkód;
 1. Księgowość

 • obsługa finansowo-księgowa (licencjonowane biuro księgowe);
 • rozliczanie zakupów towarów i usług, zaliczek i innych wydatków;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa;
 • prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty, kontrola jego płynności oraz dokonywanie rozliczeń przez rachunek;
 • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań;
 • rozliczanie należnych opłat i podatków;
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych oraz sporządzanie deklaracji PIT lub CIT;
 • obsługa prawna.